Kategórie

Doprava

   

   


  ODŤAHOVÁ SLUŽBA


  V prípade potreby nás kontaktujte a mi sa postaráme o odtiahnutie Vášho vozidla.

   

  Kontakt


  + 421 902 22 22 55

  + 421 903 44 33 55

          Viac »

Pomoc pri autonehode

   

  Poškodili ste si vozidlo, alebo Vám spôsobili škodu na vozidle.

  Postaráme sa o Vás !!!

   

  Zariadime za Vás všetky papierovačky s poisťovňou a zabezpečíme Vám komplexnú opravu vozidla.

   

  Navštívte Autocentrum AUDIOR, so svojim vozidlom !!!


   

 

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia


Nasledovné všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajúce na základe elektronickej objednávky tovaru v internetovom obchode www.audior.sk

 

Predávajúcim je:

 

     Autocentrum AUDIOR s.r.o.

     Kňažia 352  

     e-mail: info@audior.sk

 

     IČO:  46 490 078

     IČ DPH: SK 2023456743

 

Spoločnosť je platcom DPH.

Bankové spojenie: 3001993554 / 0200

 

Kupujúcim je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná (elektronickou objednávkou) tovar prostredníctvom internetového obchodu www.audior.sk

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty a služby uvedené v internetovom obchode www.audior.sk

 

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak je kupujúcim právnická osoba riadia sa príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ďalej sa obchodné vzťahy riadia zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa , zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a podobne.

 

 

Objednávka

 

Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP  v znení platnom v deň odoslania objednávky.  Odoslaním objednávky tovaru zároveň dávate súhlas k tomu, aby až do odvolania Vášho súhlasu boli Vaše osobné údaje spracované v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely obchodnej činnosti. 

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné.

Záväzkovo právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká akceptovaním objednávky predávajúcim zaslaním e-mailového potvrdenia. Potvrdenie objednávky predávajúcim bude obsahovať: identifikáciu predávajúceho, identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky, dátum objednávky, názov tovaru, objednané množstvo, jednotkovú cenu a celkovú cenu tovaru, celkovú cenu objednávky a informácie o dodacej lehote.

 

 

Storno objednávky, odstúpenie od zmluvy

 

Kupujúci má právo stornovať objednávku, ak produkty neboli ešte predávajúcim odoslané. Objednávku je možné stornovať zaslaním emailu na adresu info@audior.sk. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime do 3 pracovných dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. Ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, použitý resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, je predávajúci oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu do troch pracovných dní po vrátení objednaného tovaru.

 

 

Platobné podmienky, poštovné

 

Všetky ceny uvedené na stránkach www.audior.sk sú konečné.

Predávajúci účtuje poštovné a balné vo výške od 7,50 EUR (Slovenská pošta), od 8,90 kuriérska služba v prípade, že celková suma objednávky je nižšia než 299 EUR.

V prípade, že hodnota objednávky je nad 299 EUR,  predávajúci neúčtuje poštovné ani balné.

 

Spôsob úhrady:

          1. Dobierka Slovenskej pošty (kuriérska služba)

          2. Platba vopred na účet predávajúceho: VUB banka

 

Ako variabilný symbol použite číslo Vašej objednávky.

 

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny.

 

 

Dodacie podmienky

 

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.

V prípade, že tovar sa nachádza na sklade je objednávka expedovaná do 2 pracovných dní od prijatia objednávky. Cieľom predávajúceho je ponúkať prostredníctvom internetového obchodu tovar, ktorý sa nachádza na sklade, ale aj na objednávku od dodávateľa.

Vo výnimočnom prípade, však môže nastať situácia, že si kupujúci objedná tovar, ktorý bol medzitým vypredaný. V tomto prípade predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

Predávajúci dodáva/zasiela tovar výhradne Slovenskou poštou a kuriérskou službou UPS. Kupujúci obdrží potvrdenie o zaslaní svojej objednávky. Následne do 3 pracovných dní by Slovenská pošta mala doručiť objednávku. V prípade, že pošta nezastihne kupujúceho na dodacej adrese, nechá v jeho schránke oznámenie o uložení zásielky na 14 dní.

 

 

Záručná doba, reklamácia

 

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. 

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci záruky, preukázať sa dokladom o kúpe. Reklamovanú zásielku musí kupujúci zaslať ako balík na adresu predávajúceho spolu so sprievodným listom, v ktorom kupujúci popíše závady výrobku. Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci zašle kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 


Ochrana osobných údajov

 

Predávajúci považuje ochranu osobných údajov kupujúcich za svoju jednu svojich priorít. Predávajúci sa zaväzuje neposkytnúť údaje kupujúcich tretím osobám pre marketingové účely a bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnou legislatívou.

 

V prípade zaregistrovaných kupujúcich je kupujúci v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely obchodnej činnosti oprávnený písomne namietať voči ďalšiemu spracúvaniu a využívaniu osobných údajov. Máte právo požiadať o zmenu osobných údajov tak, aby zodpovedali skutočnosti alebo tieto údaje nechať z databázy úplne odstrániť.

Spracovanie osobných údajov môže predávajúci vykonávať aj prostredníctvom tretích osôb,

a to automaticky i manuálne.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

VOP vstupujú do platnosti dňom ich uverejnenia na www.audior.sk

Predávajúci má právo kedykoľvek zmeniť znenie VOP.

 

V Dolnom Kubíne, dňa 1.1.2012

 

 

Úvodná stránkaÚvodná stránka

Košík  

(prázdny)

Nové produkty

No new products at this time

Pripravujeme pre Vás:

   

   

  Od 1.5.2011 Montáž ťažných zariadení

   

  POZOR !!! od 1.5.2011 MONTÁŽ ŤAŽNÝCH ZARIADENÍ NA VŠETKY VOZIDLÁ vo Vašom autocentre AUDIOR

   

  Od 1.6.2011 PICK - UP SERVIS !!!


  Exkluzívna služba pre Vás. Pri naplánovannej oprave Vášho vozidla si vyzdvihneme Vaše vozidlo u Vás doma, alebo v práci a po oprave Vám ho zavezieme na Vami zvolené miesto určenia.